GDPR

 

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) je spoločnosť golo s.r.o., IČ:50481878, so sídlom v (ďalej len “prevádzkovateľ”).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa: golo s.r.o., Majer 2097/1 085 01 Bardejov

e-mail: info@alkodreambox.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracúvania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,
zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
Automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR vykonáva prevádzkovateľ. S takýmto spracúvaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však po dobu 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby
podieľajúce sa na dodávke tovaru/poskytovaní služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb
poskytovanie účtovných služieb
orgány
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete zasielať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.sk, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte
Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Informačná povinnosť
Spoločnosť golo s.r.o. (ďalej len “e-shop”), so sídlomMajer 2097/1 085 01 Bardejov, IČO: 50481878, (ďalej len “prevádzkovateľ”), má v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len “nariadenie o ochrane osobných údajov”) spracúva vami poskytnuté osobné údaje.
E-shop spracúva vaše osobné údaje len na základe jedného zo zákonných dôvodov spracúvania, a to:
na spracúvanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy alebo na uzavretie takejto zmluvy,
na základe oprávneného záujmu, t. j. aby sme vám poskytli relevantný obsah, ktorý vás bude zaujímať, pričom v takomto prípade spracúvame tieto údaje automaticky a pomocou súborov cookie, alebo
informovaný súhlas so spracovaním.
E-shop spracúva vaše osobné údaje predovšetkým na účely nákupu tovaru a služieb, starostlivosti o zákazníkov a marketingových aktivít.
Osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na uzavretie takejto zmluvy bude e-shop spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade osobných údajov, ku ktorým bol udelený informovaný súhlas, ich bude e-shop spracúvať po dobu 7 rokov.
S uvedeným spracúvaním dávate výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@alkodreambox.sk alebo listu na kontaktné údaje e-shopu podľa bodu 1.
E-shop je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne a automaticky aj prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov poskytne e-shop na požiadanie. Osobné údaje budú sprístupnené len povereným zamestnancom e-shopu a spracovateľa, a to len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracovania.
Upozorňujeme, že podľa GDPR máte právo na:
kedykoľvek odvolať súhlas,
požadovať od nás informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame,
požadovať od nás vysvetlenie o spracúvaní vašich osobných údajov,
požiadať o prístup k svojim údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu,
požadovať, aby sme tieto osobné údaje vymazali,
obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností pri spracúvaní osobných údajov
Ďalej vyhlasujem, že som bol informovaný o tom, že poskytnutie osobných údajov prostredníctvom tohto formulára je úplne dobrovoľné.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.10.2023.

 

Môžete u nás nakupovať?
Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov