Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Definícia pojmov

Predajca:

Pre B2C (predaj koncovým zákazníkom): golo s.r.o., Majer 2097/1 085 01 Bardejov, IČO: 50481878, DIČ: 2120349110. Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.alkodreambox.sk. (i) kupujúcim môže byť spotrebiteľ, tj každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje; (ii) kupujúcim môže byť tiež podnikateľ, ktorý tovar kupuje za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.

E-shop: Internetová stránka predávajúceho, obsahujúca tovar na predaj a aj podmienky doručenia a platby.

Webová stránka: E-shop na adrese www.alkodreambox.sk

Tovar: tovar ponúkaný predajcom na E-shope

Objednávka: úkon kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť a prevziat Tovar od Predajcu

Príjemca tovaru – je ním buď priamo kupujúci alebo tretia osoba, v prospech ktorej bola zmluva uzavretá a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba, ktorej kupujúci svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

Uzavretie zmluvy – objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (potvrdením objednávky zo strany predávajúceho); od tohto okamihu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti; ak je zmluva uzavretá v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamihom, keď sa zmluvou prejaví súhlas. Dokiaľ tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli – do tej doby má právo na plnenie tá zmluvná strana, ktorá plnenie v prospech tretej osoby vyhradila (to isté platí, pokiaľ tretia osoba súhlas odoprela).

Tovar – darčekové boxy a ostatné produkty ponúkané predávajúcim na internetových stránkách predávajúceho www.alkodreambox.sk. Obsah debien vždy určujú suroviny a produkty uvedené v detaile (písomný obsah) každého typu debny. Vzhľad debien a všetkých ďalších produktov a služieb (obrázky, popisky a pod.) sa môže líšiť od obrázkov a popisov uvedených na internetových stránkach predávajúceho.

II. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade, že by mala zmluva z iných dôvodov podobu dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, platia VOP ako podklad pre upravenie týchto dohôd. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi zmluvou a VOP má prednosť zmluva. Tieto VOP sa vzťahujú na spotrebiteľský aj podnikateľský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a stanovujú podmienky, za akých kupujúci môže byť Tovar dodaný a prevzatý. Podnikateľský vzťah je vzťah súvisiaci s predmetom podnikania alebo inou obdobnou činnosťou kupujúceho. Zmluvy uzatvorené v rozpore s týmito VOP sú neplatné, okrem prípadov, v ktorých sa predávajúci písomne dohodol na iných podmienkach. V prípade zákazníka spotrebiteľa sa tieto VOP uplatňujú v rozsahu, v akom nevylučujú ochranu spotrebiteľa vyplývajúcu z nariadenia vlády č. 634/1992 Zb. ktorým sa stanovujú niektoré práva spotrebiteľov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Iné právne predpisy, ktorými sa upravuje ochrana spotrebiteľa sa týmito VOP nevylučujú. Tieto VOP zahrňujú nasledovné časti:

  • I. Definícia pojmov
  • II. Úvodné ustanovenia
  • III. Práva a povinnosti zo zmluvy
  • IV. Uzatvorenie zmluvy
  • V. Dodanie Tovaru
  • VI. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy
  • VII. Reklamácie
  • VIII. Ochrana osobných údajov
  • IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Práva a povinnosti strán uzatvárajúcich zmluvu podľa týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Bezpochyby vyplývajúce práva kupujúceho zo zmluvy a jeho ďalšie práva sú týmto VOP dotknuté len v rozsahu, v akom to vyplýva z právneho poriadku Českej republiky.

III. Práva a povinnosti zo zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve a základných parametroch (najmä druh, kvalita, množstvo, hmotnosť a cena) a kupujúci sa zaväzuje prijať Tovar a zaplatiť cenu určenú k týmto podmienkam podľa týchto VOP a podľa zmluvy. Predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu možnosť overiť a opraviť chyby, ktoré vznikli v priebehu zadávania údajov do e-shopu v súlade s ustanovením týchto VOP.

IV. Uzatvorenie zmluvy

Zmluva bude uzatvorená písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo odosláním Tovaru kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru a na zmenu obsahu Tovaru na internetových stránkach predávajúceho a to najmä v dôsledku rôznych činností, ktoré zvyšujú alebo znižujú kvalitu Tovaru, premeny výrobných technológií alebo pri zmene mien na svetovom trhu. Cena Tovaru platná je tá, ktorá je v okamihu uzatvorenia zmluvy zverejnená na webovej stránke a ktorú predávajúci potvrdí kupujúcemu v elektronickej podobe na adrese, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

V. Dodanie Tovaru

Dodanie Tovaru je vždy spoplatnené a jeho cena sa pohybuje podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho.

Miesto dodania Tovaru je to, ktoré je uvedené v zákazke alebo, ak to nie je v zákazke uvedené, tak to miesto, ktoré bol kupujúci určil v objednávke. Predávajúci je povinný vykonať dodanie Tovaru v sľúbenom termíne. Tovar sa považuje za dodaný aj v prípade, ak bol doručený na inú adresu než tá, ktorá je uvedená na webovej stránke predávajúceho alebo v objednávke alebo ak bol doručený na neúplnú adresu.

VI. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy

Ak je zmluvou uzatvorená aj odštartovaním alebo ukončením výroby Tovaru alebo inými spôsobmi realizácie, vylučuje sa právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. c) občianskeho zákonníka. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka.

Ak sa zmluva uzatvorila pomocou technického prostriedku na diaľku, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Iné práva a povinnosti strán vznikajú v prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s uzatvorením zmluvy vždy podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Môžete u nás nakupovať?
Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov